Redirect 404

Hướng dẫn Redirect trang 404 về trang chủ chuẩn seo cho xenforo

Hướng dẫn Redirect trang 404 về trang chủ chuẩn seo cho xenforo Vào ACP -> Phrases tìm các phrases : requested_forum_not_found, requested_page_not_found, requested_thread_not_found Phần phrases text thay bằng : Mã: <meta http-equiv='refresh' ... Continue Reading →