chu ky

Hướng dẫn đóng khung chữ ký và tạo chữ ký mặc định cho Xenforo

Hướng dẫn đóng khung chữ ký và tạo chữ ký mặc định cho Xenforo. Tut này có thể thêm chữ ký mặc định cho tất cả thành viên ( khi chưa tạo chữ ký). Đóng thêm cái khung, thêm cái icon và after content ... Continue Reading →