pure spam

Pure Spam là gì?

Ngoài những spam bằng nội dung, Google mở rộng việc hiểu về các website spam do việc sử dụng các hình thức SEO black hat: Các loại spam theo Google: – Spam thuần túy: Có vẻ như trang web sử dụng các kỹ ... Continue Reading →