web-spam

Google công khai hiển thị các trang web spam

Trên một trang web mới, GG cho thấy : ví dụ trực tiếp của các trang web đã được gỡ bỏ từ Google index. Theo Google, các trang này là những ví dụ của “ spam hoàn toàn ”. Chúng xuất hiện để sử dụng ... Continue Reading →